Visie

Het aanwakkeren van de belangstelling bij mensen voor beeldende kunsten, door te laten zien wat kunstenaars hiertoe beweegt, hoe dit elkaars kunst kan versterken, welke dynamiek dat teweeg kan brengen, en betrachten een verschil te kunnen maken met het huidige aanbod op de kunstscene in Zeeuws-Vlaanderen en België. Om dit te verwezenlijken het organiseren van een vrij toegankelijke internationale kunstmanifestatie, genaamd: CAB EXPO, grensoverschrijdend in verschillende betekenissen, waarbij ook wordt betracht op educatief vlak scholen uit Zeeuws-Vlaanderen hierbij te betrekken en raakvlakken met de ontwikkelingsdynamiek van de kanaalzone Terneuzen-Gent te verwezenlijken.

Vision

Stimulating the interest by people for visual arts, by showing what artists moves to create, how artists can strengthen each other. We want to make a difference with the current offer on the art scene in Zealand-Flanders and Belgium. To accomplish this, we organize a freely accessible international art event, called: CAB EXPO. Cross-border by several meanings. including exercised education involving schools from Zeeuws-Vlaanderen and interfaces with the development dynamics of the Canal zone Terneuzen-Gent.

VISIE / VISION

Ambitie

Met dit project als organisatie eruit springen. We willen kunstenaars laten excelleren. Daarom wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd.

Ambition

We want to excel artists. Therefore we aim for a high level of quality.
AMBITIE / AMBITION

Inhoudelijk

Kunst brengen binnen het principe van kwaliteit boven kwantiteit. Kunstbeleving als een kruisbestuiving staat centraal, uitdagend voor jong en ouder(en), als een prikkelende wederzijdse ontmoeting tussen uitvoerende - en beeldende kunsten enerzijds, en een breed publiek anderzijds.

Content

Bring art within the principle of quality over quantity. Art experience as a cross pollination is central, challenging for young and older, as a stimulating mutual meeting between executive art and visual arts on the one hand, and the general public on the other.

Vorm

Diversiteit in het aanbod: Poëzie, performance, beeldende kunsten (3D en 2D), videokunst, graffiti, film, e.a. Iedere kunstenaar wordt een standplaats toegewezen en richt die in als een solotentoonstelling. Kunstenaar is vrij zowel oud als nieuw werk aan te leveren

Form

Diversity in the offer: Poetry, performance, Visual Arts (3D and 2D), video art, graffiti, movie, etc. Each artist is assigned a stand and set his stand up as a solo exhibition. Artist is free to deliver both ancient and new work of art

Openstelling en tentoostelling

Officiële opening met vernissage waar de kunstenaars of hun vertegenwoordiger aanwezig zijn. Tentoonstelling gedurende 10 dagen, doorlopend van 11:00 tot 17:00 Vrij toegankelijk voor een breed publiek.
De organisatie gaat hiervoor op zoek naar kunstenaars die zich in kunnen passen in haar concept en visie over het brengen van kunst. Haar aandacht gaat ook naar kunstenaars en naar inhoud die ondervertegenwoordigd zijn in de concurrerende kunstwereld. Het is een uitnodiging tot creatievelingen met een open geest die in dialoog kunnen gaan met andere kunstenaars. (Kunst om de kunst.) De kandidaten staat het vrij, bovenop de gevraagde documenten, eventueel ook eigen ideeën, voorstellen en/of concepten aan te leveren bij hun inschrijving.

Opening and exhibition

Official opening with vernissage where the artists or their representative are present. Exhibition for 10 days, continuously from 11:00 to 17:00 Freely accessible for a wide audience.
To do this, the organization is looking for artists who are able to fit in its concept and vision about bringing art. Her attention also goes to artists which one are under-represented in the competitive world of art. It is an invitation to creative people with an open mind that dialogue with other artists. (Art for art's sake.) The candidates may freely with the requested documents, attaching also own ideas, proposals and/or concepts to their registration.
CONCEPT

Tijdstip

CAB EXPO is uitgesteld naar oktober 2022

Time

CAB EXPO is postponed till october 2022.
TIJDSTIP / TIME

Locaties

Locations

Nederland

Netherlands

De Leutfabriek
Vlaanderenplein 1, 4551 DZ Sas van Gent, Nederland.

Terneuzen
exacte locaties worden op een later moment doorgegeven

Exact locations to be passed at a later date."

België

Belgium
Gent
exacte locaties worden op een later moment doorgegeven

Exact locations to be passed at a later date."

LOCATIES / LOCATIONS

Kunstmanifestatie CABexpo - eerste editie met werk van:

Kunstmanifestation CABexpo - first edition including work from:

Alix Manon, Anne Thoss, Barbara Witteveen, Chris Vanden Broeke, Coen Regeling, Didier Verriest, Edward Teeuw, Frans de Winter, Freddy Tsimba, Gitte Le Bruyn, Hans Hartman, Hein Dingemans, Jeroen Pomp, John Moran, kifouli Dossou, Lieven Lefere, Livia Dencher, Luc Rogiest,Lucas, Maarten Wendrich, Marijn Gronert, Maurice La Rooy, Mies van der Perk, Philip Clemo & Thomas Moors, Rhode Bath-Shéba Makoumbou, Romano Aminta, Ron Weijers, Thomas Ostoya, Yannick Lambelet,
samengebracht door: Domien van Parys

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2019 | CAB EXPO